Sraz oddílù - Meziøíèí - záøí 2013

Víkendové pøíbytky FOTO: Krhúti

Oddíl Ginkgo FOTO: Krhúti

Teepee tu stojí ještì od tábora FOTO: Krhúti

Ranní nástup FOTO: Krhúti

Hlavní organizátor FOTO: Krhúti

Alchymista FOTO: Krhúti

Hod kládou FOTO: Krhúti

Pøelézání po zádech FOTO: Krhúti

Pøetahování FOTO: Krhúti

Týmy musí spolupracovat FOTO: Krhúti

Kachnièky FOTO: Krhúti

Pøedávání kroužku pomocí špejlí FOTO: Krhúti

Ještì trošku doleva... FOTO: Krhúti

Peníze získáváme za soutìže FOTO: Krhúti

Protahování provázku pod obleèením FOTO: Krhúti

Vítìzný tým FOTO: Krhúti

Vaøení zlata FOTO: Krhúti

Závìreèný oheò FOTO: Krhúti

Zbytek pokusù

Skupinová fotka FOTO: Krhúti

1 | Zpìt